Avís legal

Avís i Informació Legal i la seva acceptació

CENTRE DEL PEU, amb domicili al Carrer Castelao, 167 - local, l'Hospitalet de Llobregat Telèfon: +34 93 115 46 49. Proveïda de C.I.F. 52165115B.

El present avís legal regula l’accés i l’ús del servei del lloc web www.centredelpeu.com (d’ara endavant, el “Lloc Web”) que CENTRE DEL PEU posa a disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts relacionats amb podologia.

Aquest lloc Web compleix amb l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el reglament que la desenvolupa (RD 1720/2007).

CENTRE DEL PEU podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració de Lloc Web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d’aquest Lloc Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per CENTRE DEL PEU en el moment en que en què l’ Usuari accedeixi al Lloc Web. Així mateix CENTRE DEL PEU posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc Web que aquestes Condicions Generals d’ Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència l’ Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc Web, ja que pot tindre modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc Web poden trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, l’ Usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.

Protecció de dades

En compliment de l’ establert la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), mitjançant aquest avís, CENTRE DEL PEU (“CENTRE DEL PEU”) informa a l’usuari (“Usuari”) de les dades que li sol·licita en el formulari de contacte, són exclusivament per posar-nos en contacte i no seran enregistrades en cap fitxer.

Condicions d’accés i utilització del Lloc Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles d’aquest Lloc Web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Generals i, si escau, condicions particulars, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest Lloc Web.

En aquest sentit, l’Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en les presents Condicions Generals d’ Ús així com a les condicions particulars que, si escau, s’habilitin que resultin contraries als drets i interessos de CENTRE DEL PEU., els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i/o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de CENTRE DEL PEU, dels seus membres o de qualsevol Usuari del Lloc Web.

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, CENTRE DEL PEU condiciona la utilització d’alguns dels serveis al Previ emplenament del corresponent registre d’ Usuari, seleccionant l’ identificador (ID o login) i la contrasenya que l’ Usuari es compromet a conservar i a usar amb la diligència deguda.

CENTRE DEL PEU assignarà l’ identificador seleccionat per l’usuari sempre i quan no hagi estat prèviament seleccionat per un altre Usuari. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l’ Usuari haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l’ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l’ Usuari és l’únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per CENTRE DEL PEU.. En el cas que l’ Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement de CENTRE DEL PEU. al més aviat possible.

El citat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que, si escau, ho regulin.

Tota la informació que faciliti l’ Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.

D’igual, forma, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a CENTRE DEL PEU permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment a la situació real de l’Usuari. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a CENTRE DEL PEU. o a tercers per la informació que faciliti.

De conformitat amb la política anti-spamming de CENTRE DEL PEU l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc Web per a la realització d’activitats amb finalitats promocionals o publicitaris així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per CENTRE DEL PEU. i/o als interessats. L’Usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Excepte en aquells casos expressament descrits en les Condicions Generals d’ Ús i la resta del marc normatiu, del Lloc Web, CENTRE DEL PEU no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions i serveis continguts d’aquest Lloc Web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, CENTRE DEL PEU. no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc Web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, si escau, es prestin aquests serveis.

CENTRE DEL PEU. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que poguessin deure’s als serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc Web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, a manera enunciativa i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del Lloc Web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc Web.

Legislació aplicable

Les Condicions Generals d’ Ús i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.